SPC 2019
Home > การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ ชิงถ้วยพระราชทาน

ประกาศ

ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 12

สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนักค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เข้าร่วม ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หลักการและเหตุผล

ฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญมากแขนงหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากรายงานของโครงการวิจัยนำร่องเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานภาพวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ที่สนับสนุนการวิจัย พบว่า ประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทยจึงมีมติให้มีการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ (senior project) ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ ปี 2550 โดยมอบหมายให้ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดฯ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยสาขาฟิสิกส์ โดยโครงงานค้นคว้าอิสระที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561
 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการทำวิจัยอย่างมีระบบ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมผ่านการทำโครงงานค้นคว้าอิสระ
กำหนดการ
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลการพิจารณารอบแรกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซด์งานประชุมวิชาการฟิสิกส์ไทย www.spc2019.sci.tsu.ac.th
 • โครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก เข้าทำการประกวดรอบสุดท้ายโดยนักศึกษานำเสนอผลงานในงานประชุม Siam Physics Congress 2019 (SPC2019) และรับรางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ) วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
การนำเสนอผลงาน

คณะกรรมการจะพิจารณาโครงงานรอบแรกจากเอกสารการสมัครผ่านระบบการลงทะเบียน online ใน website ของงานประชุม SPC2019 เพื่อคัดเลือกในรอบแรกโดยคณะกรรมการจาก 10 มหาวิทยาลัย และประกาศผลผ่าน website โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้นำเสนอผลงานในงานประชุม Siam Physics Congress 2019 (SPC2019) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ:ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครและการส่งรายงานโครงงาน

โครงงานค้นคว้าอิสระที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยจัดส่งเอกสารดังนี้

 1. รายงานโครงงานอิสระฉบับสมบูรณ์ หรือรายงานโครงงานอิสระฉบับย่อประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำโครงงาน ผลลัพธ์และการอภิปรายและบทสรุป
 2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2560 หรือหนังสือรับรองความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2561 จากหัวหน้าภาควิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานค้นคว้าอิสระ
 3. ระบุชื่อโครงงาน คณะผู้จัดทำ พร้อมข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ให้ชัดเจน
วิธีการสมัคร
 1. คลิกที่หัวข้อ “ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ ชิงถ้วยพระราชทาน”
 2. คลิก “ส่งผลงาน”
 3. กรอกข้อมูล ชื่อโครงงาน คณะผู้จัดทำ คณะ มหาวิทยาลัย ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail พร้อมแนบไฟล์ รายงานโครงงานอิสระฉบับสมบูรณ์ และ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และคลิก “ส่งโครงงาน”
 4. ชื่อโครงงานที่ส่งผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงในหน้า “โครงงานที่ส่งแล้ว”